K a n c e l a r i a   R a d c y   P r a w n e g o
A n d r z e j   S y g n e t
Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów gospodarczych, spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, instytucji, organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń i fundacji oraz osób fizycznych.

Kancelaria zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, w szczególności skupia się na:

•   udzielaniu porad prawnych,

•   sporządzaniu opinii prawnych, ekspertyz oraz analiz prawnych,

• przygotowywaniu pism procesowych, analizowaniu, opiniowaniu i sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym,

•   uczestniczeniu w negocjacjach umów, ugód, porozumień,

•  udzielaniu pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji,

•    sporządzaniu projektów umów i statutów spółek, spółdzielni,

• przygotowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych oraz stowarzyszeń i fundacji   (regulaminów, uchwał, zarządzeń itp.),

•  obsłudze organów spółek, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń i fundacji, w tym posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników,

•  oferowaniu kompleksowej obsługi związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym, dokonywaniu audytów prawnych podmiotów gospodarczych,

•  reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi jak również przed organami administracji publicznej, oraz organami egzekucyjnymi,

•  przyjmowaniu zleceń windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym (polubownym), sądowym jak i egzekucyjnym.

Kancelaria chcąc zapewnić każdemu Klientowi rzetelną i profesjonalną obsługę prawną, koncentruje się każdorazowo na indywidualnych potrzebach Klienta i szuka dla niego najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Świadcząc pomoc prawną kieruje się zasadami etyki radcy prawnego oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w korporacji radców prawnych.

Kancelaria świadczy usługi również w języku: angielskim i migowym.
O Kancelarii

__________________


Specjalizacja

__________________


Oferta

__________________


Honorarium

__________________


Zespół

__________________


Kontakt

__________________


Linki

Copyright © 2008 by Andrzej Sygnet  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: asygnet@akas.pl
Designed by Andrzej Sygnet
www.akas.pl
Siedziba:

ul. Franciszkańska 104/112 lok. 224
91 - 845 Łódź


Mapa lokalizacyjna
wersja polska
english version
deutsche version